ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 เพื่อชี้แนะแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินในรูปแบบโครงการ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: