ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 และพิจารณาการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ จำนวน 25 ราย


Share: