ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนเงิน กองทุนคุ้มครองเด็ก ประเภทการสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 13 ครอบครัว/เด็ก 14 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: