ประชุมคณะอนุกรรมการ รับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการ รับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรององค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 องค์กร องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร และพิจารณาองค์กรสาธารณประโยชน์ขอยกเลิกเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 1 องค์กร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: