ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแผนการจัด บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน จำนวน 21 ราย และพิจารณาอนุมัติกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 20 ราย และเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: