ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนาย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: