ประชุม ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมแ่ละความ มั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุม


Share: