ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง (TPMAP) ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางTPMAP ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเเซะ จังหวัดชุมพร


Share: