พมจ.ชุมพรจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการภายใต้ แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2560-2564

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการภายใต้ แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2560-2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีพิการและแกนนำเครือข่ายด้านสตรีพิการและ เด็กพิการให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอ ภาค และมีประสิทธิภาพโดยมีกลุ่ม เป้าหมาย ประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายด้านคนพิการ รวมจำนวน 100 คน


Share: