ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวคิดและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวคิดและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10


Share: