พม. จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ จำนวน 1 คน จากผู้สูงอายุที่เสนอชื่อเข้าร่วมการพิจารณา จำนวน 9 คน เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


Share: