พม.ชุมพร จัดงานมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

         เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม คลังปัญญาผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรม คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพโดยการถ่าย ทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง คุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว กิจกรรมในงานประกอบด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติและ ประกาศนียบัตร การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้สูงอายุ บุคคลด้านการพัฒนาครอบครอบครัวและองค์กรเครือข่ายที่ สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการและแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร เป็นต้น


Share: