พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CorporateSocial Responsibility : CSR)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน

ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CorporateSocial Responsibility : CSR)

ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานศูนย์ CSR

จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ดร.ปิยวิทย์ โกฏเพชร เป็นที่ปรึกษาศูนย์ CSR จังหวัดชุมพร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

ของศูนย์ฯ และชี้แจงผลการดำเนินงาน“เกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่นประจำปี 2567” จำนวน 2 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. ประเกทรางวัล : ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดดีเด่น

2. ประเภทรางวัล : องค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น


Share: