พม.ชุมพร จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

 วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภาพร วังชิต และนายศกร สวัสศรี ลงพื้นที่ ตำบลตะโก และตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตะโก และตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


Share: