พม. ชุมพร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และทีมวิทยากรครอบครัว จังหวัดชุมพร จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมพัฒนากลไกด้านครอบครัวในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านครอบครัว พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง


Share: