พม. ชุมพร ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภท รายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ และโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8/2566 จำนวน 31 รายๆ ละไม่เกิน 30,000.- บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 875,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ พร้อมพบปะพูดคุย ชี้แจงวัตถุประสงค์การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: