พม.ชุมพร ทำกิจกรรมเผยแพร่สื่อ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ทำกิจกรรมเผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราขการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร


Share: