พม.ชุมพร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 4/2567

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2567

โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2 หน่วยงาน

ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมวดเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 98 ราย เป็นเงิน จำนวน 183,000 บาท

2. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 34 ราย เป็นเงิน จำนวน 94,000 บาท

3. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 8 ครอบครัว เป็นเงิน จำนวน 24,000 บาท

4. เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว จำนวน 13 ราย เป็นเงิน จำนวน 26,000 บาท

รวม 153 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 438,000 บาท

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


Share: