พม.ชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด สนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำบลวิสัยใต้ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลวิสัยใต้ เป็นเงิน 44,500 บาท โดยโอนเงินผ่านระบบ

KTB corporate online ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567


Share: