พม.ชุมพร ร่วมกับเทศบาลตำบลนาชะอัง อพม.และอสม. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบปัญหาป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ

        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับเทศบาลตำบลนาชะอัง อพม.และอสม.ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบปัญหาป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประสบปัญหาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ปัจจุบันผู้ประสบปัญหามีอาการทรุดลง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องใช้ออกซิเจนในการช่วยหายใจ ส่วนภรรยาเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เช่นกัน ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่แน่นอน และหากต้องพาผู้ประสบปัญหาไปพบแพทย์ตามนัดจะต้องหยุดงาน ทำให้ขาดรายได้
        โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และประสานส่งต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวต่อไป


Share: