พม.ชุมพร ร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี ๒๕๖๗

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ การคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

ในระดับอำเภอ พื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ตำบลพระรักษ์ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

จำนวน ๓ กองทุน

 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: