พม. ชุมพร ร่วมโครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ ( วัดน้ำตก) เทศบาลตำบลบางลึก คณะกรรมการ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางลึก จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
      ๑. การมอบข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ โหล
      ๒. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
      ๓. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share: