พม.ชุมพร ร่วมโครงการองค์การบริหานส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชน ครั้งที่ 3

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้นายวรท รักช่วย นักสังคมสงสเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 

ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนาย นพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ออกหน่วยให้บริการ

ประชาชน ดังนี้

     1.ให้คำแนะนำปรึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเปราะบาง

     2.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567


Share: