พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้

          วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางสาวศุภวรรณฯ ประสานขอรับการช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า นางสาวศุภวรรณฯ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อาศัยอยู่ภายในบ้านเลขที่ 18/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (บ้านของมารดา) ร่วมกับมารดา อายุ 71 ปี และบุตร จำนวน 5 คน ดังนี้ บุตรคนที่ 1 อายุ 19 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถส่งของ ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ (รายวัน) มีรายได้ 400 บาท/วัน บุตรคนที่ 2 อายุ 18 ปี (เป็นผู้พิการทางสมอง) บุตรคนที่ 3 อายุ 15 ปี บุตรคนที่ 4 อายุ 12 ปี และบุตรคนที่ 5 อายุ 10 ปี โดยบุตรคนที่ 3,4 และ 5 กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) นางสาวศุภวรรณฯ ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ดูแลมารดาซึ่งป่วย เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้าย และบุตรจำนวน 4 คน เพียงลำพัง มีรายได้จากการทำขนมแซนวิชขายส่งตามร้านค้าขายของชำทั่วไป จำนวน 3,000 บาท/เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน และเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,000 บาท/เดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เนื่องจากครอบครัวมีหนี้สินกับธนาคารออมสินจำนวน 10,000 บาท และไม่ได้มีการผ่อนชำระมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และหนี้สิน จากการนำรถจักรยานยนตร์เข้าไฟแนนซ์ เดือนละ 1,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท


Share: