พม.ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วย

และผู้สูงอายุระยะสุดท้ายจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ปี 2565

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแห่งชาติ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วย

และผู้สูงอายุระยะสุดท้ายจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ปี 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยมี นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธาน

 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: