พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารประกอบพิจารณา

ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร

และนางสาววรัชยา รินทะจะกะ นักจิตวิทยา ลงพื้นที่อำเภอละแม อำเภอหลังสวน อำเภอสวี

และอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2567 เยี่ยมบ้าน

สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารประกอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ

ที่ขอรับการให้ความช่วยเหลือในโครงการครอบครัวอุปการะ จำนวน 10 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567


Share: