พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรง

ในครอบครัวและนายอลงกรณ์ อินทร์น้อย เจ้าหน้าที่ศปคม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งขอรับความ

ช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จำนวน 1 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อบรรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ต่อไป

 


วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567


Share: