พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

       นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนายอภิรักษ์  เชิดชู พนักงานพิมพ์ระดับ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ประเภทรายบุคคลจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบ

การพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก รวมทั้งสิ้น 6 ราย

เรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นพบผู้สูงอายุในพื้นที่5 ราย ไม่อยู่บ้านและสถานที่ประกอบอาชีพ 1 ราย ได้นัดหมาย

และจะดำเนินการลงพื้นที่ในครั้งถัดไป

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


Share: