พม.ชุมพร อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

        สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมหลักที่ 3 เรียนรู้อาชีพทางเลือก เพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และสร้างช่องทางการประกอบอาชีพทางเลือกแก่กลุ่มคนเปราะบาง เพิ่มทักประสบการณ์การทำงานในอาชีพที่สนใจ เป็นช่องทางการสร้างโอกาสในการค้นหาตนเองก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงานก่อนทำงานจริง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชนในครัวเรือนเปราะบางจำนวน 80 คน โดย นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธี


Share: