พม.ชุมพร เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567


Share: