พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

     นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย

ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567


Share: