พม. ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๖

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวปราณี แก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share: