พม.ชุมพร เข้าร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร และนายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกร เข้าร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม

สำหรับการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 


Share: