พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนระดับภาคใต้ “สวัสดิการชุมชน พลังสร้างสังคม

ลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤตประชากรไทย”ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนระดับภาคใต้ “สวัสดิการชุมชน พลังสร้างสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ แก้วิกฤต

ประชากรไทย”ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตำบลสะเตง

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ และนางวารุณี สกุลรัตนธารา

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและผลการดำเนินงาน

โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตร

ให้กับจังหวัดที่บรรจุ “แผนงานสวัสดิการชุมชนในแผนพัฒนาจังหวัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” นอกจากนี้ ผู้แทนเครือข่าย

สวัสดิการชุมชน ๑๔ จังหวัด ประกาศทิศทางการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนและมอบข้อเสนอการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน

สวัสดิการชุมชนให้กับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


Share: