พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗o)

และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗o) และจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: