พม. ชุมพร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีตำบลบางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี “

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีตำบลบางน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี ” ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: