พม.ร่วมออกตรวจบูรณาการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล หลังสวน (ชุมพร)นำโดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) และผู้แทนสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจตรวจแรงงาน เพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณทะเลหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 6 ลำ จากการตรวจสอบพบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 61 คน เป็นคนไทย 15 คน เมียนมา 46 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share: