พม. ร่วม กาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางธานัท กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ตำบลหินแก้ว ตำบลหงษ์เจริญ และตำบลสลุย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอท่าแซะ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ตำบลหงษ์เจริญ และตำบลสลุย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวย 2 ราย โดยในส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้พูดคุยให้กำลังใจ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share: