พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณี เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอสวี 1 ราย และตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จำนวน 1 ราย โดยจังหวัดชุมพร จะดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละ 10,000 บาท ต่อไป


Share: