พม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง และนางสาวรติกาล บุญเทศ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากตะโก ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพบว่า เด็กอายุ 8 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อาศัยอยู่กับทวดอายุ 63 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้น้อย โดยทวดของเด็กแสดงความจำนงเป็นผู้อุปการะเด็ก เนื่องจากบิดาและมารดาแยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมจะดำเนินการตามกระบวนการรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไป


Share: