มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงิน ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชุมพร เป็นประธานการมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ตำบลนาสัก อำเภอสวี จำนวน 1 ราย ให้แก่ภรรยาผู้เสียชีวิต โดยมีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด และนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร รักษาการผู้ช่วยเลขานุการฯฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมพิธีมอบเงินดังกล่าว


Share: