ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมีนายอำเภอหลังสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำ ท้องที่เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาขาต่อไป โดยสนง.พมจ.ชุมพร ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ตำบลนาขา เป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 20,000 บามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นำโดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: