ร่วมออกหน่อยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 64 เวลา 09.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อให้บริการด้านการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โรงเรียนบ้านในหุบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


Share: