โครงการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2546

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาครอบครัว ตลอดจนร่วมจัดทำมาตรการ / แนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: