โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน ศูนย์ CSR ประจำจังหวัดชุมพร

วันที่ 19 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดอบรบโครงการประชุมเชิง ปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน ศูนย์ CSR ประจำจังหวัดชุมพร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์กรธุรกิจ เครือข่าย และภาคประชาสังคม ในจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๔ คน ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: