โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชี้แจงผลการดำเนิน งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงนำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ พร้อมมีการแถลงการขับเคลื่อนงานตามวาระเร่งด่วนของจังหวัดชุมพร 5 วาระ เร่งด่วน ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: