โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหารคาว ข้าวหน้าหมูย่างน้ำผึ้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และผู้ร่วม การอบรม ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: