One Home จังหวัดชุมพร รณรงค์ จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สถานีรถไฟชุมพร เดินรณรงค์ จัดระเบียบคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง รวมถึงร่วมให้บริการแนะนำสิทธิสวัสดิการ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: