พม.ชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ปี 2566 รุ่นที่ 15

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบให้นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ปี 2566 รุ่นที่ 15 เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน เห็นสภาพจริงความเป็นอยู่ของครอบครัว ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมระหว่างนักเรียนและผุู้ปกครอง ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรอง นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนฯ ดังนี้ 1.น.ส.แก้วกัญญา จูคำ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน 2.น.ส.จิดาภา ปิดพยันต์ โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอหลังสวน 3.น.ส.สิตานัน พัฒนาขา โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก 4.น.ส.วรรณฤดี บุญยก โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ กรณี พระภิกษุ (วัดเขาสร้อยทอง) มีอาการเจ็บป่วย

     วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคอกม้า ลงพื้นที่วัดเขาสร้อยทอง ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ กรณี พระภิกษุ (วัดเขาสร้อยทอง) มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงและหมอนรองกระดูกเคลื่อน ซึ่งพระภิกษุท่านเองแจ้งความประสงค์จะขอลาสิกขา เพื่อเข้าพักในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เนื่องจากจะต้องพบแพทย์ต่อเนื่อง เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยดังกล่าว เบื้องต้นพระภิกษุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยให้อาหารทางสาย และทำแผลบริเวณคอได้ด้วยตนเอง
     จากการร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือ มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
     1. สนง.พมจ.ชุมพร ได้ประสานเทศบาลตำบลบางสน เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้เข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง – พนักตัก
     2. สนง.พมจ.ชุมพร ประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้เข้ารับการสงเคราะห์ ในกรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง – พนักตัก
     3. ขณะที่รอการประสานเข้าพักในสถานสงเคราะห์คนชรา ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจะพักอยู่ที่วัดเขาสร้อยทอง โดยมี เจ้าอาวาสให้การดูแลเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคอกม้า เข้ามาดูแลทำความสะอาดแผลที่บริเวณคอทุกวัน และเทศบาลตำบลบางสนจะนำรถมารับ – ส่ง ในกรณีต้องไปพบแพทย์ตามนัด


Share:พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน ได้เสนอประวัติและผลงาน ของผู้มีคุณสมบัติเป็นครอบครัวร่มเย็น จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายสมศักดิ์ พรมคณะ และ นายประจักษ์ คชาเศรษฐ และเสนอประวัติและผลงานบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวินัย ชูสกุล มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมศักดิ์ พรมคณะ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวินัย ชูสกุล เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ท่าน จะได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร ต่อไป


Share:พม. ชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ กรณีแย่งอำนาจปกครองบุตร

         เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบล บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณีแย่งอำนาจปกครองบุตรจากการสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่าสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันมาที่บ้านของสามีตำบลบางลึก ประมาณ ๒ ปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน ๑ คน เพศหญิง อายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน ในช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาสามีได้ไปรับราชการทหาร(ทหารเกณฑ์) ที่จังหวัดชลบุรีแล้วมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับภรรยา เมื่อประมาณ ๖ เดือนที่ผ่านมา ภรรยาแจ้งว่าสามีไปแอบคบหากับผู้หญิงอื่น ภรรยาจึงขอออกมาจากบ้านสามี เพื่อไปเช่าบ้านอยู่และหางานทำ แต่ไม่ได้พาบุตรสาวออกมาด้วย ให้อยู่กับปู่ย่าที่บ้านสามี และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ภรรยาได้เข้ามาที่บ้านของสามีเพื่อขอรับบุตรไปเลี้ยงดูแต่ทางฝ่ายสามีไม่ยินยอม จึงมาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดชุมพร
       เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือดังนี้
       ๑. พูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำ และทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภรรยาและฝ่ายสามีในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรในช่วงที่รอสามีปลดประจำการทหาร เพื่อมาพูดคุยตกลงกันในเรื่องของการดูแลบุตรในอานาคต
       ๒. ให้ภรรยานำบุตรไปเลี้ยงดูระหว่างรอสามีปลดประจำการทหาร ในเดือนพฤศจิกายน 2566
       ๓. ลงเยี่ยมบ้านเช่าของภรรยา เพื่อประเมินความพร้อม และความเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป


Share:พม. ชุมพร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “ หนึ่งใจ ให้ธรรมะ ”

       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ ณ พุทธมณฑลชุมพร วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร


Share:One Home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๓

        One home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ” ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

       ทั้งนี้ ได้นำบริการต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ครอบครัว


Share:พม. ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๖

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมการศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาต่อได้มีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวปราณี แก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share:พม. ชุมพร เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายสาธร เกิดเนตรนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลา เป็นประธาน

เปิดโครงการฯ


Share:พม. ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กรณีความรุนแรงในครอบครัว ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกาย

           วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร กำนันตำบลท่ายาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากน้ำชุมพร ลงพื่นที่ ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร กรณีความรุนแรงในครอบครัว ภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกาย ไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกันเเละต้องการนำบุตร 2 คนกลับไปเลี้ยงดูที่บ้านของตนเอง แต่ฝ่ายชายไม่ยินยอมและมีการข่มขู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น ได้ทำบันทึกข้อตกลง โดยฝ่ายชายยินยอมให้ฝ่ายหญิงนำบุตรไปดูแลและจะนำบุตรมาส่งที่บ้านของบุตรชายในวันเสาร์และอาทิตย์เวลา09.00 น.และรับกลับในเวลา 16.30น. ก่อนที่จะไปตกลงไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับสิทธิมนการปกครองบุตร ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจ.ชุมพร ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค. 2566 อีกครั้งหนึ่ง


Share:พม. ชุมพร ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร

         วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กพรรณีเนิสเซอรี่ย์ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านตาลเนอสเซอรี่ และสถานรับเลี้ยงเด็กดวงดาวเนอสเซอรี่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial