พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรที่จ้างงานคนพิการ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกรศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๕ แห่ง

ได้แก่ บริษัทเจริญน้ำมันปาล์มจำกัด บริษัทเลิศพรจำกัด บริษัทชุมพรเอสพีปาล์มออยล์จำกัด บริษัทหลังสวนปิยะแก๊สจำกัด สาขาหลังสวน บริษัทหลังสวนแสงเพชรจำกัด

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย

ตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลท่าแซะ โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม

นายอำเภอท่าแซะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

เพื่อพิจารณาให้การรับรองกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้ารับการพัฒนาตนเอง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววัฒนา มหาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ

การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาจังหวัด “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลท่าแซะ โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอ

ท่าแซะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวทัศนีย์ พนาสถิตย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชุมพร ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร จำนวน 5 พื้นที่ ๆ ละ ๑ หลัง ได้แก่ ทต.ท่าแซะ อบต.นากระตาม อบต.ท่าข้าม อบต.หงส์เจริญ และอบต.สลุย

 

 

 

โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อพม. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน

                   นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ประสานงานและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

ตามโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบางจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

จำนวน ๑ พื้นที่ ๆ ละ ๑ หลัง ได้แก่ อบต.สะพลี และ อำเภอเมืองชุมพร จำนวน ๓ พื้นที่ ๆ ละ ๑ หลัง ได้แก่ ทต.บางหมาก

ทต.ปากน้ำชุมพร อบต.นาทุ่ง โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อพม.

ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรที่จ้างงานคนพิการ

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้

นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบการในจังหวัดชุมพร

ที่จ้างงานคนพิการ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ บริษัทโชคอนันต์ชุมพรจำกัด บริษัทสวีปิยะแก๊สจำกัด สาขาสวี บริษัทหลังสวนวู้ดจำกัด 

บริษัทเงินงามจำกัด บริษัทภาคใต้ทรายทองจำกัด


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี ๒๕๖๗

                   นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ในระดับอำเภอ พื้นที่อำเภอเมือง

จำนวน ๓ กองทุน และ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ กองทุน

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

                 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม . ๑ เดียว จังหวัดชุมพร

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมวดเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

๑. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๘๓ ราย เป็นเงิน ๒๔๙,ooo บาท

๒. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ ราย เป็นเงิน ๑๖,ooo บาท

๓. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๒๗ ครอบครัว เป็นเงิน ๘๑,ooo บาท รวม ๑๑๖ ราย เป็นเงิน ๓๔๖,ooo บาท

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมโครงการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวภายใต้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕o

                นางปุณณิภักชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการ

ระดับ 4 และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมโครงการและบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับสตรีและครอบครัวภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕o ในโครงการพัฒนาบทบาทสตรี

และครอบครัวเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (อบรมให้ความรู้สิทธิ หน้าที่ และเสริมสร้างศักยภาพสตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมไชยปรมัตถ์ ชั้น ๒ เทศบาลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายสตรีของตำบล

นาโพธิ์พัฒนา จำนวน ๓๕ คน

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial