การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นปีงบประมาณ 2566


Share:การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร ประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดชุมพร และการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566


Share:โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนปะทิววิทยา อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายกองเอก พุทธ ฤทธิ์คงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเเว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมด้วยผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนห้างแว่นท็อปเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอำเภอปะทิว เเละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร เพื่อมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป ที่ประสบปัญหาด้านสายตา และด้านโรคตา จำนวน 400 คน ให้มีสายตาเเละสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น มองเห็นชัดเจนเเละได้มีเเว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองเเละบุตรหลาน เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป


Share:การประชุมขับเคลื่อนงานโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนงาน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet


Share:การประชุมหน่วยงาน พม. ONE HOME จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม จ.ชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน พม. ONE HOME จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 เเละกำหนดเเผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566


Share:พม. ร่วมประชุมพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม ร่วมประชุมพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังใหม่ โดยมีนายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง คณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ CSR Chumphon ครั้งที่ 2/2565

      วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CSR Chumphon) จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CSR Chumphon) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีนายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธาน CSR Chumphon เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงานของศูนย์ CSR Chumphon เเละ เเละพิจารณาจัดตั้ง กองบุญเพื่อการให้จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ต่อไป


Share:พิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล โครงการ WE CAN DO ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล โครงการ WE CAN DO ประจำปี 2565 โดย นายณรงค์ศักดิ์ พยุหกฤษ คนพิการทางการเคลือนไหว ได้รับรางวัลคนพิการที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานคนพิการจังหวัดชุมพร ในรูปแบบ Virtual Evwnt ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ห้องประชุม 3) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 3 ราย และกรณีทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 1 ราย


Share:การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ห้องประชุม 3)ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial