พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

         วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมาย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม เกาะพิทักษ์ ชั้น 3 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการ
         ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย ขอความร่วมมือจังหวัดชุมพร มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 คน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติสตรีไทยดีเด่น สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
         คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันพิจารณาผู้สมัครรับการคัดเลือก ดังนี้
         1.มีหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย ดังนี้
                  1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง จังหวัดชุมพร โดยนายเลิศเชาวน์ ลือชัย ได้เสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น คือ นางจำเนียร อำพันกาญจน์ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
                  1.2 ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร โดยนางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ ได้เสนอชื่อสตรีไทยดีเด่น คือ นางนกมล ฉั่วอรุณ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

         -​ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางนกมล ฉั่วอรุณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัด


Share:พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 1 ราย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง โดยมี นายศิริเดช เขียวดำ อัยการผู้ช่วยจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม
         ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 234,403 บาท โดยพนักงานอัยการ จะดำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย ตามความประสงค์ต่อไป


Share:พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามครอบครัวของเด็ก ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ลงพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเยี่ยมบ้าน ติดตามครอบครัวของเด็ก ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1 ครอบครัว เนื่องจาก ผู้อุปการะเด็กรายเดิมเสียชีวิต (ยายของเด็ก) โดยเด็กได้มาอยู่ในความดูแลของผู้อุปการะรายใหม่ (ตาของเด็ก)สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะรายใหม่ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ตามระเบียบ ต่อไป


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าว ตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

       เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำชุมพร และวัดแหลมสน ตำบลปากน้ำหลังสวน
       การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้การค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


Share:พม.ชุมพร ให้ความรู้เรื่อง ” การพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ชุมชน ” ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอหลังสวน

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ไปให้ความรู้เรื่อง ” การพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชน “ แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอหลังสวน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอหลังสวน วัดแหลมทราย หมู่ที่ 11 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

          วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำชุมพร และวัดแหลมสน ตำบลปากน้ำหลังสวน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้การค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


Share:พม.ชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาด ร่วมเยี่ยมครอบครัวและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผู้ประสบปัญหามีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และรองนายกเทศมนตรีตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ร่วมเยี่ยมครอบครัว นางปรียา หอมหนัก บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ผู้ประสบปัญหามีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประกอบอาชีพทำสวน ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และตัดเย็บเสื้อผ้า มีรายได้เล็กน้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายไม่มีเงินชำระค่าไฟฟ้า จำนวน 2เดือน ได้ถูกตัดหม้อแปลงไฟฟ้า ต้องรับภาระเลี้ยงดูสามีพิการป่วยติดเตียง และบุตรพิการ ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยดำเนินการช่วยเหลือดังนี้ 1. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ยื่่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นเงิน 3,000บาท และประสานขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า


Share:One Home ชุมพร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเรศวรมหราราช ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และทีม One Home เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเรศวรมหราราช ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
เป็นประธานในพิธี


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

         เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำชุมพร และวัดแหลมสน ตำบลปากน้ำหลังสวน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้การค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial